logo  REGULAMIN
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„GMINNA SZKÓŁKA PIŁKARSKA BUKOWSKO”
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W BUKOWSKU

 

 

I. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. Klub UKS „GSP Bukowsko” – Uczniowski Klub Sportowy „Gminna Szkółka Piłkarska Bukowsko” działający przy Zespole Szkół w Bukowsku
 2. Zarząd – Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „GSP Bukowsko”
 3. Członek – Rodzice/opiekunowie prawni oraz zawodnicy UKS „GSP Bukowsko”.

  II Postanowienia szczegółowe:

 1. Działalność UKS „GSP Bukowsko” finansowana  jest przez:.
 • Rodziców, których dzieci są członkami klubu
 • Urząd Gminy Bukowsko
 • Sponsorów.
 1. Szkolenie
 • Gminna Szkółka Piłkarska Bukowsko prowadzi zajęcia rekreacji ruchowej związanej z piłką nożną,
 • Szkolenie odbywa się głównie na terenie szkoły i obiektach gminy Bukowsko pod  opieką    wykwalifikowanych trenerów.
 • Dzieci uczęszczające na treningi objęte są opieką trenerów tylko w ustalonych godzinach Odpowiedzialność trenerów za dziecko kończy się z chwilą zakończenia treningu.
 1. Zarząd ustala dla członków klubu opłaty
 • Miesięczne opłaty za udział w treningu wynoszą 50 zł
 • Wysokość składki członkowskiej na dany rok ustala Zarząd odpowiednią uchwałą.
 • Środki pochodzące ze składek będą przeznaczane na realizacje celów statutowych: wynagrodzenie trenerów, organizowanie turniejów,  zakup sprzętu sportowego, nagrody dla zawodników, obsługa administracyjna
 • Miesięczne opłaty za udział w treningu powinny być uiszczane w terminie do 15-go danego miesiąca.
 • Wpłaty należy wpłacać na konto „UKS GSP Bukowsko przy Zespole Szkół w Bukowsku” nr rachunku bankowego: 66 8642 1184 2018 0043 9116 0001 W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który  wnoszona jest opłata.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność  na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłat.
 1. W ramach wnoszonych opłat zawodnik otrzymuje:.
  • możliwość udział w treningach.
  • opiekę trenerską
  • w miarę posiadanych możliwości finansowych klub wyposaża zawodników w sprzęt sportowy.
 2. Zawodnik UKS „GSP Bukowsko” zobowiązany jest do:
  • aktywnego uczestnictwa w treningach i innych zajęciach organizowanych przez GSP Bukowsko,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w obiektach sportowych w trakcie treningów jak również przed i po zajęciach,
  • kulturalnego zachowania się podczas treningów i turniejów,
  • szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania,
  • szanować i słuchać poleceń trenerów GSP Bukowsko,
  • na trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie,
  • wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
  • być sumiennym i zdyscyplinowanym,
  • w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
  • podczas treningów i meczów nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami, znajomymi i innymi osobami,
  • informowania trenera przed przystąpieniem do treningu o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowie i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie zadanych ćwiczeń,
  • godnego reprezentowania „Gminnej Szkółki Piłkarskiej Bukowsko”,
  • dbania o powierzony sprzęt klubowy niezwłocznego zwrotu powierzonego sprzętu klubowego w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach sportowych,
  • zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższy mecz,
  • podstawą do gry zawodnika w meczach oraz wyjazdach na turnieje jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie o czynione postępy na treningach,
  • o składzie drużyny zawsze decyduje trener prowadzący.
 1. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do:

W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

 • rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – Prezesa GSP Bukowsko. Naruszanie tych zasad spowoduje konsekwencje wobec osób naruszających, od prośby o opuszczenie obiektu treningowego po skreślenie zawodnika z listy uczestnika zajęć piłkarskich.
 • regularnego opłacania opłat miesięcznych
  • informowania trenerów o problemach zdrowotnych dziecka mogących mieć wpływ na jego uczestnictwo w treningu. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do podjęcia treningu
 1. Rodzice/pełnoprawni opiekunowie zaświadczają, że dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa NW). Gminna Szkółka Piłkarska Bukowsko nie ubezpiecza uczestników zajęć od NW.
 2. Rodzice/pełnoprawni opiekunowie zapewniają dziecku bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i po zajęciach.

III. Postanowienia końcowe

 • zarząd zatrudnia trenerów,
 • program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje prowadzący zajęcia,
 • nabór do szkółki następuje, po uprzednim zgłoszeniu, wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej,
 • UKS „GSP Bukowsko” nie odpowiada za rzeczy zagubione przez zawodników trakcie zajęć organizowanych przez Klub,
 • tylko Zarząd jest władny do zmiany regulaminu,
 • interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu,
 • wszelkie odstępstwa od regulaminu mogą być dopuszczone, po pisemnym wniosku zainteresowanego i pozytywnej opinii Zarządu.

Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem  12.05.2015 r.