Aby uczestniczyć w zajęciach piłkarskich w sezonie 2016/2017 obowiązkowo należy wypełnić poniższy formularz:
logoFORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ORAGANIZOWANYCH PRZEZ “GMINNĄ SZKÓŁKĘ PIŁKARSKĄ BUKOWSKO”

 

Dane dziecka:

      Imię i nazwisko:

      Data urodzenia:

      Pesel:

      Klasa:

      Szkoła / Przedszkole do którego uczęszcza:

Dane rodzica / opiekuna prawnego:

      Imię i nazwisko:

      Adres zamieszkania:

      Adres e-mail:

      Telefon: .


na udział mojego dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez GSP Bukowsko, w tym również rozgrywkach sportowych, turniejach oraz imprezach, w których GSP Bukowsko uczestniczy i organizuje. Moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w (treningu) szkoleniu sportowym. Zobowiązuję się niezwłocznie informować GSP Bukowsko o wszelkich okolicznościach mających wpływ na udział dziecka w (treningu) szkoleniu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia oraz problemów wychowawczych. Posiadam pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane osobowe moje i dziecka są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do regularnego pokrywania kosztów udziału mojego dziecka w szkoleniu sportowym zgodnie z regulaminem GSP Bukowsko.


 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podopiecznego na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej “Gminnej Szkółki Piłkarskiej Bukowsko” (www.gspbukowsko.com.pl) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku podopiecznego na w.w stronie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, treningów i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej szkółki oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, a także publikowane w prasie lub internecie.


 Potwierdzam powyższe dane